Nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nieuwe hemel en nieuwe aarde 2019-02-15

Nieuwe hemel en een nieuwe aarde Rating: 6,7/10 1914 reviews

Een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde

nieuwe hemel en een nieuwe aarde

We mogen dus een tweedeling veronderstellen onder de aardbewoners: de bruidsmensen en de overige mensen, die in Openbaring 21 de 'volken' worden genoemd. Wie de Zoon gelooft heeft het eeuwige leven. Dezelfde Jezus die terug zal komen met groot machtsvertoon, heeft 2000 jaar geleden geprofeteerd dat er ontstellende dingen zullen gebeuren aan het firmament. Iedere dienstknecht van Christus draagt derhalve een grote verantwoording. Precies zoals het aardse Jeruzalem de regeringszetel in het oude Israël werd, zullen het luisterrijke Nieuwe Jeruzalem en haar Bruidegom de regering van het nieuwe samenstel van dingen vormen. Voor nu volstaat het om te verwijzen naar de oorsprong van het leven. Maar hoe weten ze nu of er een planeet om een ster draait? Ezechiël 36:33 Zo spreekt de Here Here: Wanneer Ik u reinig van al uw ongerechtigheden, zal Ik de steden weer bevolken en zullen de puinhopen herbouwd worden; 34 het verwoeste land zal weer worden bewerkt, in plaats van een woestenij te zijn voor het oog van iedere voorbijganger.

Next

GUM 21 Opb 21 Nieuwe hemel en aarde

nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Het leven hier op aarde is tijdelijk!. Dat geeft een andere kijk. De aarde zal worden bewoond door mensen van vlees en bloed, dus fysieke mensen, geregeerd door Gods Koninkrijk, bestaande uit geestelijke wezens, zoals Christus na Zijn opstanding. Want de data van Gods heilige feesttijden, die Zijn plan uitbeelden, verwijzen immers alleen naar de kalender van God. Het tijdperk dat dan aanbreekt begint met een totale vernieuwing, tot stand gebracht door de Eeuwige zelf.

Next

Een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde

nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Geen dodelijke ziekten zullen mensen treffen. Wat moet dat een schitterend gezicht zijn! Dit Koninkrijk zal over de gehele aarde regeren vanuit Jeruzalem. God vernietigt of vergoddelijkt de oude schepping niet, maar transformeert en bevrijdt die. De troon van God is het gezag over beide. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteke, en neme ook van de boom des levens, en ete, en leve in eeuwigheid. Er zal geen plaats zijn voor oceanen; mogelijk wel voor meren en rivieren. In Zijn openbaring aan de apostel Johannes belooft Jezus dat, als Hij is teruggekomen, er een Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde zullen komen.

Next

Op weg naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Johannes 4:10 Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij wist van de gave Gods en wie het is, die tot u zegt: Geef Mij te drinken, gij zoudt het Hem gevraagd hebben en Hij zou u levend water hebben gegeven. Daar waar de Gemeente bij het kruis en bij Pinksteren begon, daar eindigde de Gemeente bij de Opname. Belangrijk is daarom dat we ook weten wat de profeten hierover hebben gesproken en dat we de profetenboeken weer gaan lezen, zoals het er staat. “Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Johannes 14:1 Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. Met als doel: de mensen het eeuwige leven geven! Van boven naar beneden: Kepler-186, Kepler-452, onze zon 5 Goudlokje Wat dus wordt gemeten is dat het licht van een ster even dimt en dan weer helderder wordt.

Next

Bijbelstudie en Uitleg De nieuwe hemel en nieuwe aarde

nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Vorige week verscheen er nog een bericht in de media over een aardachtige exoplaneet. Hieruit blijkt de volkomen eenheid en eensgezindheid. Daarna komen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die beschreven worden in Openb. Deze twee degeneraties kunnen een verklaring geven voor de enorme hoeveelheden koolstof die in fossiele vorm opgesloten is, iets dat uitsluitend door cataclysme kon gebeuren. De ware gelovigen zullen, wanneer zij veranderd zijn in geest, God de Vader zien. We staan dan aan het begin van het Millennium. Totaal 360 dagen per jaar.

Next

GUM 21 Opb 21 Nieuwe hemel en aarde

nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Jesaja 65:17 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen. Belangrijk is daarom dat we ook weten wat de profeten hierover hebben gesproken en dat we de profetenboeken weer gaan lezen, zoals het er staat. We hebben daar in de studie over het , waar het ging over de duizend jaren, al bij stilgestaan, en gezien dat wanneer de Heere in Zijn Woord symboliek gebruikt, Hij dat ook uitlegt in Zijn Woord! Resultaat: op een enkel gezin na was er in de hele wereld niemand die met God wandelde. En over de aarde hoeven we niet veel te zeggen. Met dit vuur , wat neerkomt en de vijanden verslindt, zien we dat de duivel in de poel des vuurs geworpen wordt Openb. Er zal geen zon zijn. De teksten zijn voor de meeste mensen mysterieus.

Next

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde • Forum • SamenChristen

nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Nieuwe maan betekent niet dat er elke maand een nieuwe maan komt. In het hemelse Jeruzalem is er noch tijd, noch ruimte, want er worden hier geestelijke grenzen opgesomd: Doorschijnend — als doorschijnend glas — dat is een afgrenzing naar boven en naar beneden, omdat het hemelse Jeruzalem de hoogste Heerlijkheid Gods voorstelt. Wanneer die lichtintensiteit dus wat afneemt, kun je — op basis van hoe lang dat duurt, met hoeveel procent de lichtintensiteit afneemt en wat de periode is tussen twee opeenvolgende afnames, om maar een paar factoren te noemen — berekeningen maken over hoe groot de planeet is en hoe dicht deze bij zijn ster staat. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik ben echt aan het hemels leven toe, al is het alleen maar omdat zo veel narigheid van het leven op aarde er niet zal zijn. Natuurlijk verwijst dit naar de ongelovigen uit de Grote Verdrukking en het Duizendjarig Vrederijk , maar ook naar de ongelovigen van de Gemeente-bedeling , die niet eerder worden opgewekt dan het oordeel van de Grote Witte Troon , en die zullen eindigen in de poel des vuurs. In de eeuwigheid zien we die boom des levens dus terug in het Nieuwe Jeruzalem. Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en tweeënzestig weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden.

Next

Christian Verwoerd

nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Heb jij je leven aan de Heere Jezus gegeven? Alleen door trouwe toewijding aan Christus kunnen wij een gelukkige thuiskomst verwachten op de nieuwe aarde die God belooft heeft. Het water stroomt immers uit het heiligdom. Met andere woorden, alleen het Lam zou de tempel zijn. Het visioen van het nieuwe Jeruzalem die wij in de eerste lezing hoorden, kan verklaren waarom Allerzielen en Allerheiligen bijenhoren. Dat zal veel kwaad doen aan de gemeenten des Heeren. Het Koninkrijk is het Gezin van God en de leden van dit gezin zijn God de Vader, Jezus Christus en de eerstelingen die in de eerste opstanding zullen zijn bij Christus' terugkomst en dan een verheerlijkt geestelijk lichaam krijgen. Deze belofte komt overeen met de beloften die aangetroffen worden in de boodschappen aan de zeven gemeenten; vandaar dat deze woorden in de eerste plaats op gezalfde discipelen van toepassing moeten zijn.

Next

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gemist? Start met kijken op NPO Start

nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Maar niet alleen christenen verwachten een nieuwe aarde. Hebreeën 11:16 maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels, vaderland. Draag uw steentje bij om het milieu te beschermen, maar wees niet al te bezorgd over deze oude aarde want God heeft ons een nieuwe beloofd waar er geen vervuiling meer zal zijn: “Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen. Maar onder al die verschillende omstandigheden zullen er ook mensen zijn geweest die Gods uitgestoken hand hebben aangegrepen en het leven hebben ontvangen. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde Inleiding In een andere studie hebben we stilgestaan bij de. Wat stond er ook al weer in 2 Petr. Vanzelfsprekend zal God de Vader in hetzelfde 'huis', in de nieuwe heilige stad Jeruzalem wonen bij Zijn Gezin.

Next