Volle evangelie gemeente breda. Wat geloven wij 2019-02-09

Volle evangelie gemeente breda Rating: 9,6/10 425 reviews

Wat geloven wij

volle evangelie gemeente breda

Tot opbouw van het lichaam van Christus. Wij geloven dat de gehele Bijbel het onfeilbare Woord van God is. U en jij bent van harte welkom! De eeuwige Schepper en Onderhouder van hemel en aarde. Na afloop is er gelegenheid tot het drinken van koffie of thee en gesprek. Ook is daar te vinden of er bijzondere samenkomsten zijn, zoals een gespreksochtend. Iedere gelovige behoort zich in een plaatselijke gemeente te voegen.

Next

Evangelische Gemeente Harderwijk

volle evangelie gemeente breda

Wij geloven in de opstanding van de doden, zowel van rechtvaardigen als onrechtvaardigen. Dienst in Nederlands en Engels. Dit heeft Hij gedaan aan het kruis, waar Hij zijn leven voor ons heeft gegeven. Wij leggen zieken de handen op in Zijn naam en geloven dat zij zullen genezen. In Zijn naam zalven wij zieken met olie, indien ze daarom vragen. Voor de kleinsten is er een crèche. Allen die hun zonden bewust kunnen belijden en geloven in Jezus Christus als hun Verlosser en Heer, behoren in gehoorzaamheid aan Zijn bevel gedoopt te worden in de Naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest.

Next

Zakelijke informatie Volle Evangelie Gemeente Breda Breda

volle evangelie gemeente breda

Dat geldt ook voor de opnamen van de en de. Hij is verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Deze opdracht gaat vergezeld van de belofte dat tekenen en wonderen de gelovigen zullen volgen, zoals o. De opnamen van de zijn vrij te downloaden. Soms door iemand uit onze eigen gemeente, en soms een spreker van buiten af. God kan ons hierbij helpen.

Next

Hartelijk welkom op de website van onze gemeente

volle evangelie gemeente breda

Samen vormen zij nu een kerkgenootschap onder de naam. Het is Gods gezaghebbend geopenbaarde Woord en alles heeft zijn bestaan in Gods woord! Onder leiding van Jezus Christus als hoofd van de gemeente en de inspiratie van de Heilige Geest. Dit, als gevolg van bekering tot Hem, moet zichtbaar worden in ieders dagelijkse leven. Regelmatig houden wij speciale diensten jeugddiensten, doopdiensten, themadiensten om 11. Ervaar voor u zelf Zijn Tegenwoordigheid.

Next

VEG NIEUWS

volle evangelie gemeente breda

Dat oordeel houdt in eeuwig leven in de hemel voor een ieder die Jezus als Verlosser en Heer hier op aarde hebben aangenomen en eeuwige verlorenheid voor hen die dat niet gedaan hebben. Dienst in Nederlands en Engels. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is gekruisigd, gestorven en op de derde dag opgestaan uit de doden. God is het vleesgeworden Woord in Jezus Christus en Hij wil in u wonen Joh. Geschreven door Cees Visser, onze voorganger. Zie de voor meer informatie. Kom dan eens langs bij één van onze samenkomsten in ons gebouw aan de Academiesingel in Breda: u bent van harte welkom.

Next

Volle Evangelie Gemeente in 't Goudse

volle evangelie gemeente breda

Van de Geest, Die God u heeft gegeven en Die nu in u woont? U zult een krachtige dienst ervaren, waar de Lofprijs hoog is, de Aanbidding intens en het Woord eenvoudig en begrijpelijk onderwezen wordt, zodat het in het dagelijkse leven toepasbaar is. Wij geloven dat de Here aan Zijn gemeente apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren heeft gegeven om de gelovige toe te rusten tot dienstbetoon. Er Komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid en vrede zullen wonen. Wij geloven dat het evangelie van Jezus Christus ook voor u van grote waarde is. Daarom nodigen wij u uit om met ons samen te komen. De organisatorische kant bleef tot een minimum beperkt.

Next

Volle Evangelie Gemeenten Nederland

volle evangelie gemeente breda

Evangelische gemeente Harderwijk Als gemeente willen we leven tot eer van God, en uit liefde voor Jezus betrokken zijn bij elkaar en de wereld. Toen na enige jaren bleek dat zij dezelfde structuur en doelstelling nastreefden als de Volle Evangelie Gemeenschap kwam het tot een fusie. Wij geloven in de Heilige Geest. Zij moet zich vasthouden aan de bijbelse normen en waarden. Wij geloven dat persoonlijk geloof in Jezus Christus nodig is, tot behoud van je ziel en om gerechtvaardigd te worden. Daarom nodigen wij u uit om met ons samen te komen.

Next

Hartelijk welkom op de website van onze gemeente

volle evangelie gemeente breda

Hij heeft zich in Zijn Woord geopenbaard als Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij geloven dat elke gemeente in de wereld moet staan en zich niet moet opsluiten binnen vier muren. Bekleed met alle macht in de hemel en op aarde. U bent van harte welkom. De Here Jezus spreekt in het Nieuwe Testament over een tempel die wij als Gods kinderen mogen zijn 1 Kor.


Next